Všeobecné obchodní podmínky firmy ELSA IMPORT spol. s r.o.

1. Všeobecné dodací podmínky:

Zboží se objednává písemně,mailem nebo telefonicky. Při telefonické objednávce nelze uplatnit reklamaci dodávky zboží.

Objednané zboží, které je skladem expedujeme nejpozději následující den po objednání, pokud není dohodnuto jinak. O termínu dodání zboží, které není skladem, bude odběratel telefonicky nebo písemně informován.

Vyexpedování zboží je prováděno ze skladu prodávajícího v Praze 5, Ke Krňovu 1363. Zaslání zboží proběhne dle dispozic, na účet a nebezpečí kupujícího.

Zboží je možné vyzvednout i osobně, ve skladu prodávajícího v pracovní době Po – pá: 8,00 – 17,00 hod.

2. Cenové podmínky:

Ceny jsou smluvní, obsahují daň z přidané hodnoty, neobsahují náklady na balení a dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke dni dodávky, a který může prodávající měnit bez předchozího oznámení. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

3. Platební podmínky:

Platba se provádí v hotovosti, dobírkou nebo bankovním převodem.

V případě prodlení z placení je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a náklady na právní zastoupení , pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na pokutu a výdaje za upomínku a inkaso.

Je možné započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího.

4. Výhrada vlastnictví:

Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně vedlejších nákladů. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží. Proto je kupující povinen pojistit zboží u pojišťovny.

Bude-li kupující v prodlení s placením, a to i pouze částí kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které má v držbě kupující a jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající. Výslovný souhlas kupujícího daný v předchozí větě nelze jednostranně odvolat nebo s ním jinak disponovat.

5. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

6. Záruka:

Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při dodání. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí je doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného doporučeného dopisu.

Reklamace dodávky zboží se uznává pouze tehdy, proběhne-li do 5ti dnů od dodání zboží a je podána písemnou formou. Reklamace jakosti zboží se uznává pokud proběhne okamžitě po dodání zboží a obsahuje přesný popis důvodu reklamace.

Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného, resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky (např. přetěžování nákladu vozidla nebo přívěsu). Kupující je rovněž povinen seznámit s těmito podmínkami uživatele.

Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který nebyl výrobcem schválen.

Celková výše náhrady škody ve smyslu ustanovení §386 Obch. zákoníku se dohodou účastníků závazkového vztahu omezuje na škodu vzniklou přímo na dodaném předmětu.

Všechny námi dodávané díly musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli, zkontrolovány ve vztahu k vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Tažná zařízení a střešní nosiče smí být použity pouze na uvedený typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích.

Již namontovaná tažná zařízení a střešní nosiče nelze vracet. Vrácení zboží je možné pouze po předcházející dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právu účtovat manipulační poplatek ve výši 10% z ceny zboží.

Záruční lhůta na prodané výrobky je 24 měsíců.

7. Zpracování dat:

Všechny dodávky budeme evidovat za pomoci elektronického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány a používány pro potřeby prodávajícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8. Použitelné právo, místo soudu:

Tyto všeobecné dodací a obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Sjednává se použití českého práva. Případné spory budou řešeny českými soudy.

Všeobecné informace pro provoz s tažným zařízením:

Pro použití jsou směrodatné údaje výrobce vozidla popř. údaje o zatížení přívěsem a svislém zatížení, přičemž nesmí být překročeny hodnoty tažného zařízení.

Vzorec pro zjištění D-hodnoty: zatížení přívěsem [kg] x celková hmotnost vozidla [kg] x 9.81 = D [kN]
zatížení přívěsem [kg] + celková hmotnost vozidla [kg] 1000

Tažné zařízení je určeno k tahání přívěsů, které jsou vybaveny kloubovými spojkami a k montáži kulových čepů povolených k montáži na tažné zařízení. Rovněž je povoleno použití homologovaných nosičů připojitelných na tažnou kouli. Jiné použití je zakázáno. Použití musí odpovídat silničním předpisům. Při provozu s přívěsem se mění jízdní vlastnosti vozidla. Musí se brát zřetel na provozní návod výrobce vozidla.

Výrobcem vozidla sériově určené upevňovací body se musí dodržet. Montážní a provozní návod doporučujeme připojit k dokladům vozidla.

Montážní informace:

Tažné zařízení je bezpečnostní díl a smí být namontován jen odborníky. Každá změna popř. změny na tažném zařízení jsou zakázány. Vedou vždy ke ztrátě platnosti provozního povolení a záruky.

Před montáží odstraňte izolační ochranný nátěr (pokud tam je) na karoserii vozidla v místech styčných ploch tažného zařízení. Vyvrtané otvory ošetřete barvou proti korozi.

Doporučujeme používat vždy typové elektroinstalace. Před zahájením montáže univerzální elektroinstalace ověřte ve značkovém servisu výrobce Vašeho vozidla, zda montáží nedojde k poškození elektronických obvodů vozidla.

Provozní informace:

Všechny upevňovací šrouby tažného zařízení dotáhněte předepsaným utahovacím momentem a zkontrolujte po ujetí cca. 1000km s přívěsem.

Spojovací koule musí být udržována čistá a namazaná plastickým mazivem.

Při použití samosvorných stabilizátorů musí být spojovací koule zbavena maziva.

Dodržujte informace v příslušných provozních návodech.

Jakmile bude dosažen na některém místě průměr spojovací koule rovný nebo menší než 49,0mm, nesmí být tažné zařízení z bezpečnostních důvodů dále používáno.

 
 
 
Počet položek: 0 0,00 Kč s DPH
Elsa Import spol. s r.o.
Ke Krňovu 1363, 159 00 Praha 5- Zbraslav, Czech Republic
tel: 273 130 427 web